Lyžiarsky šport v Liptovskej Lúžnej a hlavne jeho nadšenci boli aktívni už pred samotným vznikom oddielu, resp. klubu turistov a lyžiarov v Liptovskej Lúžnej, keď zorganizovali nejeden pretek v disciplínach zjazdového lyžovania, čo následne iniciovalo tých, ktorí v roku 1970 založili Lyžiarsko-turistický, resp. Turisticko- lyžiarsky oddiel v Liptovskej Lúžnej, ktorý sa stal súčasťou Telovýchovnej jednoty Partizán Liptovská Lúžna. Vo vtedajších podmienkach to bol prvý zásadný počin smerujúcim k aktivizácií nadšencov zjazdového lyžovania do organizovanej formy. Táto iniciatíva premenená do založenia organizovanej formy lyžiarskeho športu v Liptovskej Lúžnej, bola predurčená polohou a klimatickými podmienkami obce.

Niekoľko rokov po vzniku Turisticko–lyžiarského oddielu a etablovaní sa  lyžiarov z Liptovskej Lúžnej v rámci vtedajšieho okresu,  zorganizovali a predstavili sa so svojimi prvými talentovanými členmi a pretekármi na  pretekoch v zjazdovom lyžovaní.      Nasledoval nevyhnutný ďalší vývoj, ktorý smeroval k tomu, že lyžiari a turisti ďalej svoje aktivity nerozvíjali spolu, ale došlo k vzniku samostatného Lyžiarského oddielu, ktorého skutočný vznik ako samostatnej zložky sa datuje do roku 1975. Lyžiarsky oddiel tak ďalej fungoval ako jedna zo zložiek TJ Partizán Liptovská Lúžna, pod ktorou zaznamenal nejeden úspech, ako na poli organizačnom, tak aj  pretekárskom, keď vyššie orgány vtedajšieho ČSTV vzhľadom k iniciatívam a schopnostiam členov Lyžiarskeho oddielu v Liptovskej Lúžnej poverili organizovaním rôznych pretekov. Boli to podujatia v rámci Pohára Liptova, ako aj vtedajšieho Stredoslovenského kraja, kedy úsilie a schopnosti funkcionárov ako aj ostatných členov vyvrcholili organizovaním majstrovstiev Slovenskej republiky juniorov, ktorých podujatí sa zúčastňovali aj samotní pretekári Lyžiarskeho oddielu TJ Liptovská Lúžna od žiackych kategórií až kategóriu dospelých.    
Zlomovým momentom z hľadiska vývoja aktivít oddielu,  bolo vybudovanie lyžiarskeho vleku na Hliníku v roku 1974 s prvou skúšobnou prevádzkou v decembri 1974 a prvých mesiacoch roka 1975. Neskôr to bola realizácia rovnako jednoduchého  lyžiarského vleku na prenosné „kotvy“  v Ráztokách za školou, čo boli zariadenia na vtedajšie pomery nie výnimočne technicky vyspelé, ale účelné. Okrem toho však nemožno nespomenúť raritu tunajších lyžiarov, ktorí v prípade potreby využívali aj netradičný vlek, u ktorého dolnú poháňaciu stanicu tvoril traktor, ktorý, tí maličkí čo nevedeli vysloviť jeho názov volali „Zetoj“.
Až  po niekoľkoročnej snahe bol postavený v roku 1987 vlek EPV 300 v dĺžke 450m najskôr v Ráztokách na svahu nad základnou školou, ktorý však po jednej zimnej sezóne, hlavne z dôvodu vývoja klimatických podmienok bol presunutý a postavený na severne odklonenom svahu pod Čiernym vrchom.     V priestore pod Čiernym vrchom lyžiari začali svoje pôsobenie v zimnej sezóne 1988/89. Tu v zime v rokoch 88/89 a 89/90 bol tento vlek EPV 300 prevádzkovaný najskôr cez naftový agregát, pričom nevyhnutnosť prívodu elektrickej energie viedla k vybudovaniu elektrickej prípojky, čo nebola jednoduchá záležitosť s ohľadom na vzdialenosť a potrebné vybavenie k miestu kde sa v súčasnosti nachádza lyžiarsky areál.Ďalším krokom k rozvoju lyžiarskych aktivít bolo získanie zrubovej chaty, ktorá bola účelovo určená pre lyžiarsky oddiel na vybudovanie technicko-hospodárskeho objektu pri lyžiarskom vleku.Chata bola po niekoľko ročnom úsilí svojpomocne postavená v priestore pod Čiernym vrchom až v roku 1998 a postupne dostala svoju terajšiu podobu aj  s prístreškom na posedenie so začiatkom realizácie v októbri 2012 a dokončením v júni  2013 .
V súvislosti s úsilím lyžiarov smerujúcim k skvalitneniu činnosti oddielu nemožno nespomenúť získanie snežného pásového vozidla v roku 1999, ktoré lyžiari získali za brigády na vykonaní demontáže lyžiarských vlekov v Rakúsku, čím sa skvalitnila úprava svahu.  Okrem toho je potrebné spomenúť aj dovezenie 2 ks demontovaných vlekov s vidinou realizácie ich stavby, k čomu však nedošlo z dôvodov, ktoré sú zainteresovaným známe.Vzhľadom k tomu, že snežné pásové vozidlo slúžilo len vďaka neustálej údržbe a opravám bolo z hľadiska opotrebenia a neustálych problémov potrebné vyriešiť  potrebu úpravy svahov a preto bolo v decembri roku 2013  s rozhodujúcou podporou obce zakúpené nové snežné pásové vozidlo PistenBully 200D.
  Tak ako už bolo spomenuté lyžiari organizovali veľa lyžiarskych podujatí a pravidelnou angažovanosťou  v tejto oblasti, sa ich úrovňou zapísali do archívov Slovenského lyžovania, lebo účasť na podujatí organizovanom LO PLL L. Lúžna, pod ktorou značkou by nás poznalo veľa ľudí aj dnes, si nenechali ujsť napríklad aj reprezentanti vtedajšej ČSSR akými boli Peter Jurko, či Lucia Medzihradská.  Samozrejme zmena spoločenských pomerov v r.1989 sa odrazila aj na aktivitách Lyžiarskeho oddielu, keď postupne z viacerých dôvodov bolo upustené od účasti na oficiálnych súťažiach organizovaných Slovenským zväzom lyžovania v rámci oblasti Liptov, napriek tomu, že naše výsledky sa na dlhú dobu zapísali do historických tabuliek výsledkov alpských disciplín na Liptove, v Stredoslovenskom kraji, ako aj v rámci Slovenskej republiky. Lyžiari šírili a šíria dobré meno našej obce, veď ich výsledky, keď sa umiestňovali na prvých miestach na majstrovstvách okresu sú súčasťou výsledkov, ktoré sú v dejinách zjazdového lyžovania na Liptove zapísané navždy.  Vymenovanie individuálnych výsledkov by bolo komplikované, avšak za všetky úspechy jednotlivcov hovorí to, že lyžiarsky oddiel  bol konkurencie schopný a dokázal v Liptove konkurovať aj Telovýchovným jednotám ako boli Jasná, Ružomberok, Závažná Poruba, s ktorými sme súperili o prvé tri miesta v Liptove pričom však na vymenovanie individuálnych úspechov jednotlivcov by bol potrebný širší priestor.Pretekárska činnosť bola nepretržitá z pohľadu oficiálnych pretekov Slovenského zväzu lyžovania do roku 1990, čo však neznamenalo, že lyžiari sa prestali zúčastňovať pretekov tzv, miestnych.

   Lyžiarsky oddiel zostal verný tradícií a každoročne usporiada minimálne jeden lyžiarsky pretek pod hlavičkou „Cena Veľkej Chochule“, ktorého každoročné usporiadanie, z počiatku nie pod týmto názvom, siaha do zimy roku 1975. Okrem toho boli organizované už spomínané  podujatia okresného, krajského a celoslovenského významu , keď posledný krát bol Okresný pohár pretekov  zaradený do kalendára v zime roku 1993/94. Neznamenalo to však,  že organizovanie pretekov aj keď na regionálnej úrovni prestalo, pretože oddiel každoročne, s výnimkou nepriaznivých snehových podmienok, pokračujeme v tradícií Ceny Veľkej Chochule, v obrovskom slalome, ktorý pretek je otvorený pre všetkých pretekárov.  Lyžiarsky oddiel ako súčasť TJ Partzán Lipt. Lúžna, ako aj ostatné zložky telovýchovnej jednoty, prešiel za celé svoje obdobie činnosti mnohými zmenami, ktoré boli lemované snahami každého člena prispieť k rozvoju tohto krásneho odvetvia športu v našej obci. Za všetkým čo sa doteraz v tejto oblasti urobilo samozrejme nemohli chýbať členovia oddielu a funkcionári.  Uviesť však  mená všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili a naďalej snažia o rozvoj tejto oblasti činnosti v našej obci by bolo zložité, preto je na vás, ktorí tento stručný prehľad čítate, aby ste si v svojej pamäti spomenuli na všetkých,  ktorí svojím príkladom strhli ostatných a všetkých, ktorí boli a sú v tejto oblasti činní.     Lyžiari Liptovskej Lúžnej sa za dobu svojho pôsobenia stali neoddeliteľnou súčasťou života obce. Ich činnosť nebola a nie je bezproblémová, veď naši otcovia začínali z nuly, pretože mali chuť a vôľu, my pokračujeme lebo chceme a naše deti by nemali voči doterajším snahám ostať ľahostajné. 
  Všetko závisí od nás.